Regulamin sklepu internetowego Smartest.pl

Regulamin sklepu internetowego smartest.pl

Data publikacji: 01.12.2016

 

Sklep internetowy Smartest.pl, działający pod adresem internetowym http://smartest.pl prowadzony jest przez Pana Rafała Szybiak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Szybiak Rafał, Xandia”, z siedzibą w Warszawie (01-031), przy ulicy aleja Jana Pawła II, pod numerem 61C lokal nr 304, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem identyfikacji podatkowej NIP 864-175-90-88.

 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej sklep@smartest.pl oraz numerem telefonu 509117383.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

b) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

c) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Konto -konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e) Pośrednik Płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej, pod numerem 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495,

f) Regulamin – niniejszy regulamin,

g) Sklep – sklep internetowy Smartest.pl, działający pod adresem internetowym http://smartest.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,

h) Sprzedawca – Rafał Szybiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Rafał Szybiak, Xandia”, z siedzibą w Warszawie (01-031), przy ulicy aleja Jana Pawła II, pod numerem 61C, lokal nr 304, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP 864-175-90-88.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie internetowej i podstronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 3. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: 

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Klient może założyć w Sklepie Konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania Konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, chyba, że w opisie produktu zostało zaznaczone inaczej.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

c) wybrać formę dostawy zamawianych produktów(spośród form wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu),

d) wybrać formę płatności za zamówione produkty (spośród form wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu),

e) podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych produktów,

f) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania Konta. W tym celu po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”, musi wybrać opcję „Zamówienie jednorazowe”.
 2. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za produkty objęte zamówieniem.
 4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu drogą elektroniczną faktury dokumentującej zakup dokonany w Sklepie.

§ 4

Formy dostawy płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem:

 1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt 13.53 zł brutto,
 2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej - obecnie niedostępne,
 3. dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost –obecnie niedostępne,

Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

 1.  Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem usługi płatności realizowanej przez Pośrednika Płatności,
b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem; w razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane).

 

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 godzin, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
 5. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 6. Po otrzymaniu zapłaty i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 7. Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu. Zamówione produkty powinny zostać dostarczone do Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy.
 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem internetowym http://smartest.pl/content/10-odstapienieodumowy 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 Regulaminu lub w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 5.  Odstępując od umowy, Klient będący Konsumentem jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 6. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu.
 10. Prosimy o odsyłanie towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
 12. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

§ 7

Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:1) żądać wymiany produktu na wolny od wad, 2) żądać usunięcia wady, 3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://smartest.pl/content/11-formularz-reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 8

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 Regulaminu. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Klientów i wykorzystuje pliki cookies na zasadach opisanych w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem http://smartest.pl/content/8-politykaprywatnosci .

§ 10

Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Please wait...